Ochrana osobních údajů

Prodávající AtrixMedia sro (dále také jako „provozovatel“) informuje kupujícího (dále také jako „dotčená osoba“) o splnění informačních povinností podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů , kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále také jako „zákon o OO“) sdělením níže uvedených informací. 

Identifikační a kontaktní údaje provozovatele:

AtrixMedia s.r.o., se sídlem Za hradbami 7, 902 01 Pezinok, IČ: 35 918 527, e-mailová adresa: info@onlyx.com, tel.: +421 911 831 259, odpovědná osoba: Tomáš Jambor. 

Účel zpracování osobních údajů

Účelem je uzavření kupní smlouvy a plnění práv a povinností vyplývajících z ní.

Vaše osobní údaje slouží výlučně k:

 • zpracování přijaté objednávky
 • zpracování přijaté platby
 • expedování Vámi objednaného zboží
 • zaslání oznámení o stavu Vaší objednávky
 • vrácení zboží resp. vrácení kupní částky
 • vyřízení reklamace
 • seznámení Vás s novinkami, akcemi, bonusy, které Vám zasíláme na Vaši e-mailovou adresu ve formě newsletteru.

Právní základ zpracování osobních údajů

 • Právním základem je zákon č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba.

Provozovatel tímto sděluje kupujícímu, že ve smyslu Nařízení, bude v procesu uzavření kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotyčné osoby, jelikož zpracování osobních údajů bude prováděno provozovatelem v rámci předsmluvních vztahů a uzavření kupní smlouvy.

 • Právním základem je zákon č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu

Provozovatel tímto sděluje kupujícímu, že ve smyslu Nařízení, bude zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotyčné osoby, jelikož zpracování osobních údajů je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti provozovatele, kterou je splnění daňových povinností.

Osobním údajům rozumíme jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IP adresa nebo soubory cookies, jakož i pseudononymizované údaje, u kterých existuje možnost identifikace osoby prostřednictvím třetích osob.

Kategorie osobních údajů zákazníka, které zpracováváme

 • Základní a kontaktní údaje:
  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • e-mailem
  • telefonní číslo
  • kontaktní adresa
 • Informace o využívání našich produktů a služeb:
  • produkty, které si u nás zákazník zakoupil
  • produkty, které zvažuje nakoupit
  • informace o využívání našeho eshopu
  • informace o využívání newsletteru a pod.
  • zapojování se do soutěží
  • záznamy e-mailové komunikace, záznamy telefonátů, jinou komunikaci se zákazníkem v elektronické nebo písemné podobě
  • transakční údaje, zejména informace o zákaznických platbách a platebních metodách
 • Ostatní údaje určené pro marketingové účely:
  • den a měsíc narození

Identifikace příjemce nebo kategorii příjemce

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

 • Přepravní, kurýrní společnosti
 • Účetní kanceláře a daňoví poradci
 • Marketingové agentury
 • Poskytovatelé IT služeb a telekomunikačních služeb
 • Advokátní a právní kanceláře
 • Znalci
 • Exekutoři
 • Soudy a orgány činné v trestním řízení

 

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů ty budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám pro účely nezbytné pro plnění smlouvy (objednávky) a rovněž pro účely oprávněných zájmů provozovatele (vytváření profilování zákazníka):

 • Shopify Inc., 151 O´Connor ST Přízemí, Ottawa, ON K2P 2L8, Kanada
  • E-mailový klient a poštovní komunikace
 • Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
  • Přepravní a kurýrní společnosti
 • Společnost Stripe Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103 United Strates
  • Úhrada objednávky
 • Apple Pay, Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA
  • Úhrada objednávky
 • Pay Pal, 2211 North First Street, San Jose, CA, Spojené státy americké, 95131
  • Úhrada objednávky
 • VELOX s.r.o., Ivánská cesta 5285/91, 821 04 Bratislava
  • Účetní firma
 • Tatra banka, a.s., IČ: 00686930, Hodžovo náměstí 3, 811 06 Bratislava 1
  • Bankovní partner

Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je určena zákony na uplatňování práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy (např. podle Občanského zákoníku si může kupující uplatnit práva z odpovědnosti za vady u soudu ve lhůtě do 24 měsíců od převzetí zboží – uchovávání osobních údajů je tedy nezbytné pro identifikaci smluvní strany); delší zpracování osobních údajů je možné pouze výlučně za účelem archivace účetních dokladů na základě zvláštního předpisu.

Práva subjektu údajů

Dotčená osoba má právo:

 • požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
 • na opravu osobních údajů,
 • k vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů,
 • namítat zpracování osobních údajů,
 • pro přenosnost osobních údajů,
 • podat návrh na zahájení řízení podle zákona o OOO.

Dotčená osoba může požadovat výkon výše uvedených práv kdykoli, a to prostřednictvím emailu info@onlyx.com, nebo písemně na poštovní adresu sídla provozovatele. Provozovatel vyřídí žádost dotyčné osoby v souvislosti s výše uvedenými právy v zákonných lhůtách.

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje musí být:

 • zpracovávány zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně
 • získávané pro konkrétně určené, výslovně uvedené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s těmito účely
 • přiměřené, relevantní a omezené na rozsah, který je nezbytný s ohledem na účely, pro které jsou zpracovávány
 • správné a podle potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá nezbytná opatření, aby se zajistilo, že se osobní údaje, které jsou nesprávné, neprodleně vymažou nebo opraví
 • uchovávané ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů do té doby, než je to nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány
 • zpracováváno způsobem, který zaručuje přiměřenou bezpečnost osobních údajů

Dotčená osoba je povinna poskytnout osobní údaje pro účel uvedený v těchto pravidlech, v opačném případě není možné uzavřít kupní smlouvu. Kupující je povinen uvádět při nákupu zboží a registrací uživatelského účtu pouze pravdivé, aktuální a přesné údaje.

13 zásad jak správně užívat bylinky na boreliózu.

Důležitý e-book ZDARMA - jak se vyhnout častým chybám při léčbě!