VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 
 
Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravují právní vztahy mezi společností  AtrixMedia sro, se sídlem Za hradbami 7, 902 01 Pezinok, IČO: 35 918 527, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 34722/B, jak prodávajícím a zákazníky – konečnými spotřebiteli, jako kupující při nákupu zboží prostřednictvím elektronického obchodu provozovaného prodávajícím na internetové stránce www.onlyx.com.

Kontaktní údaje prodávajícího: e-mailová adresa: info@onlyx.com; tel.: +421 911 831 259; poštovní adresa: Dlouhá 24/E, 903 01 Senec, Slovensko; bankovní spojení: Tatrabanka a.s., IBAN: SK61 1100 0000 0026 2280 9081.

Orgán dozoru: Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.Box. čj. 29, 820 07 Bratislava 27, Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele, tel. čj. +421 2 58 272 172, +421 2 58 272 104.

1.2. Kupujícím se ve smyslu těchto VOP rozumí spotřebitel.

1.3. Spotřebitelem je ve smyslu těchto VOP podle § 2 písm. a) zákona 250/2007 o ochraně spotřebitele fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.4. Pro uzavření kupní smlouvy a následné plnění práv a povinností, kupující jako spotřebitel ve smyslu platných právních předpisů poskytne tyto osobní údaje: jméno, příjmení, poštovní a fakturační adresu, mobilní telefonní číslo, e-mailový kontakt.

1.5. Veškeré informace uvedené na webové stránce prodávajícího (www.onlyx.com), jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze pro vzdělávací účely. Tyto obecné informace jsou poskytovány, aniž by za ně prodávající dával jakékoli záruky. Prodávající nenahrazuje lékařské vyšetření a diagnostiku a nebere žádnou zodpovědnost za Váš zdravotní stav. Nikdy neodkládejte vyhledání lékařské pomoci, neodmítejte lékařskou pomoc, nebo nepřerušujte léčbu předepsanou Vaším lékařem na základě informací, které jste našel/la na webových stránkách prodávajícího, nebo které Vám byly prodávajícím poskytnuty.

1.6. Kupující bere na vědomí, že produkty prodávané v tomto e-shopu mají na každého jiný účinek, a to v závislosti na různých faktorech (jako např. věk, zdravotní stav, intolerance, atd.). Kupující proto užívá tyto produkty výlučně na vlastní zodpovědnost. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo újmy způsobené nevhodným nebo nesprávným užíváním těchto produktů.

Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením resp. akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě vyplněné a odeslané objednávky s povinností platby na internetové stránce prodávajícího (dále jen „Objednávka“).

2.2. Závazné akceptování návrhu provede prodávající nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dnů po odeslání objednávky kupujícím. Závazné akceptování návrhu je provedeno prostřednictvím zaslané elektronické pošty, označené "Objednávka potvrzena", na emailovou adresu kupujícího, kterou zadal při vyplňování objednávky.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje informace o: specifikaci zboží jako předmětu kupní smlouvy, ceně zboží a/nebo jiných služeb, dodací adrese, ceně dopravy a platební metodě. 

Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen zejména

 • po uzavření smlouvy t.j. po závazném akceptování objednávky dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
 • zajistit, aby předmětné zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
 • doručit kupujícímu (v elektronické nebo fyzické podobě) veškeré podklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího za objednané zboží. 

Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen zejména:

 • uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, včetně nákladů na doručení zboží,
 • převzít objednané a zaplacené zboží,

4.2. Kupující má právo na doručení zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky. 

Dodací a platební podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy, ve lhůtě do tří týdnů prostřednictvím přepravce. V případě nepředvídatelných okolností (vyšší moc) se může dodací doba prodloužit. O tom je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího mailem.

5.2. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.3. Kupující je povinen, za přítomnosti přepravce, zkontrolovat zboží a jeho obal, bezprostředně při jeho dodání. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozeno, je povinen tuto skutečnost oznámit přepravci. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@onlyx.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5.4. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.1. VOP odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu.

5.5. Kupní cenu může kupující uhradit způsobem zvoleným v objednávce z následujících možností: platba kartou, platba převodem nebo vkladem na účet prodávajícího.

Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě, včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“).

6.2. Pokud kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet prodávajícího, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě do 10 dnů.

6.4. Zaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu za zboží objednané ve smyslu uzavřené kupní smlouvy, kupující může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy ČR.

 Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Vlastnické právo objednaného zboží, přechází na kupujícího jeho převzetím na místě dodání určeném v objednávce kupujícího.

7.2. Nebezpečí škody na zboží, které je předmětem uzavřené kupní smlouvy, přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího resp. osobou jím pověřenou.

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího dle tohoto reklamačního řádu.

8.2. Na vyřizování reklamací se vztahují tyto VOP.

8.3. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu na www.onlyx.com.

8.4.  U všech výrobků kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy ČR standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy ČR nestanovují kratší dobu pro určité druhy zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.5. Reklamace vyřizuje prodávající v pracovních dnech a to telefonicky, nebo písemně. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci tak, že doručí zboží na adresu Dlouhá 24/E, 903 01 Senec, Slovensko, spolu s kopií platného dokladu o zakoupení, a vyplní formulář pro uplatnění reklamace. Reklamační formulář lze stáhnout VY. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

8.6. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve formě e-mailové zprávy. Prodávající je povinen poučit kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z Občanského zákoníku. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned, bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

8.7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, prodávající je povinen ji bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

8.8. Prodávající vydá doklad o vyřízení reklamace a reklamační protokol nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to e-mailovou formou. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.9. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,
 2. výměnou zboží,
 3. vrácením kupní ceny zboží,
 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.10. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. Kupující v takovém případě obdrží doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží.

8.11. Záruční opravy, pokud vznikl nárok na uplatnění záruky, jsou bezplatné. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady a vady popsané kupujícím v reklamačním formuláři.

8.12. Výměna zboží za jiné v případě, že kupujícímu nevyhovuje velikost, druh, typ apod., není možná.

 Ochrana osobních údajů 

9.1. Prodávající přijal přiměřená technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů - GDPR podle těchto pravidel zpracování.

Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy

 1. ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží s výjimkou zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po podání porušen
 2. kdykoli před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. kdykoli od uzavření kupní smlouvy do převzetí zboží)

10.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.

10.3 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím písemného prohlášení (vzorový formulář zde), adresovaného prodávajícímu na e-mailovou adresu info@onlyx.com. Prodávající je povinen ihned po přijetí odstoupení od smlouvy poskytnout kupujícímu potvrzení o doručení odstoupení kupujícího od kupní smlouvy na e-mailovou adresu kupujícího.

10.4 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat (neporušené) zboží zpět na adresu: Dlouhá 24/E, 903 01 Senec, Slovensko.

10.5 Odstoupením kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší. Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží, jakož i veškeré platby, které prodávající od kupujícího přijal, včetně poštovného, převodem na účet kupujícího. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než je zboží prodávajícímu doručeno. Při odstoupení od kupní smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu v tom případě, pokud zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nemělo vady.

10.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu, že došlo k tak závažným změnám, které znemožnily realizaci splnění smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito VOP. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet kupujícího.

Alternativní řešení sporů

11.1. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu v případě, že nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „návrh“) subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost o nápravu podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Subjekty alternativního řešení sporů jsou například. Slovenská obchodní inspekce, přičemž kupující je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí.

11.2. Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi kupujícím a prodávajícím, související se spotřebitelskou smlouvou. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 20,- Eur. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat od kupujícího poplatek za zahájení alternativního řešení sporu; tento poplatek nesmí přesáhnout částku pět eur včetně DPH. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat zaplacení poplatku nejdříve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu.

11.3. Kupující je oprávněn použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") k řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti. 

Závěrečná ustanovení

12.1. Je-li kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

12.2. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména ve formě e-mailových zpráv.

12.3. Smluvní vztahy neupravené těmito VOP pro spotřebitele se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 250/2007 Z. z., Zák. 102/2014 Z. z., Zák.č. 22/2004 Sb. a dalšími právními předpisy, kterými se řídí vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem.

12.4. Pokud kupující dá prokazatelný souhlas s těmito VOP a zašle závaznou objednávku, uzavřená kupní smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

V Pezinku, dne 04.09.2021

 

13 zásad jak správně užívat bylinky na boreliózu.

Důležitý e-book ZDARMA - jak se vyhnout častým chybám při léčbě!