Ochrana osobných údajov

Predávajúci Onlyx s.r.o. (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“) o splnení informačných povinností podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií. 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Onlyx s.r.o., so sídlom Dlhá 24E, 903 01 Senec, IČO: 35 918 527, e-mailová adresa: info@onlyx.com, tel.: +421 911 831 259, zodpovedná osoba: Tomáš Jambor. 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom je uzatvorenie kúpnej zmluvy a plnenie práv a povinností vyplývajúcich z nej.

Vaše osobné údaje slúžia výlučne na:

 • spracovanie prijatej objednávky
 • spracovanie prijatej platby
 • expedovanie Vami objednaného tovaru
 • zaslanie oznámenia o stave Vašej objednávky
 • vrátenie tovaru resp. vrátenie kúpnej sumy
 • vybavenie reklamácie
 • oboznámenie Vás s novinkami, akciami, bonusmi, ktoré Vám zasielame na Vašu e-mailovú adresu vo forme newslettera.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 • Právnym základom je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 • Právnym základom je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.

Osobným údajom rozumieme meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu, IP adresa alebo súbory cookies, ako aj pseudononymizované údaje, pri ktorých existuje možnosť identifikácie osoby prostredníctvom tretích osôb.

Kategórie osobných údajov zákazníka, ktoré spracúvame

 • Základné a kontaktné údaje:
  • meno a priezvisko
  • adresa bydliska
  • e-mail
  • telefónne číslo
  • kontaktná adresa
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb:
  • produkty, ktoré si u nás zákazník zakúpil
  • produkty, ktoré zvažuje nakúpiť
  • informácie o využívaní nášho eshopu
  • informácie o využívaní newslettera a pod.
  • zapájanie sa do súťaží
  • záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, inú komunikáciu so zákazníkom v elektronickej, alebo písomnej podobe
  • transakčné údaje, predovšetkým informácie o zákazníckych platbách a platobných metódach
 • Ostatné údaje určené na marketingové účely:
  • deň a mesiac narodenia

Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Prepravné, kuriérske spoločnosti
 • Účtovné kancelárie a daňoví poradcovia
 • Marketingové agentúry
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačných služieb
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci
 • Exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní

 

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov tie budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):

 • Shopify Inc., 151 O´Connor ST Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Kanada
  • E-mailový klient a poštová komunikácia
 • Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
  • Prepravné a kuriérske spoločnosti
 • Stripe Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103 United Strates
  • Úhrada objednávky
 • Apple Pay, Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA
  • Úhrada objednávky
 • Pay Pal, 2211 North First Street, San Jose, CA, United states, 95131
  • Úhrada objednávky
 • VELOX s.r.o., Ivánska cesta 5285/91, 821 04 Bratislava
  • Účtovná firma
 • Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
  • Bankový partner

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@onlyx.com, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Zásady spracovania osobných údajov

Osobné údaje musia byť:

 • spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú
 • správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne, bezodkladne vymažú alebo opravia
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu. Kupujúci je povinný uvádzať pri nákupe tovaru a registrácií používateľského účtu iba pravdivé, aktuálne a presné údaje.

13 zásad ako správne užívať bylinky na boreliózu.

Dôležitý e-book ZDARMA - ako sa vyhnúť častým chybám pri liečbe!