VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou  Onlyx s.r.o. so sídlom Dlhá 24E, 903 01 Senec, IČO: 35 918 527, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34722/B, ako predávajúcim a zákazníkmi – konečnými spotrebiteľmi, ako kupujúcimi, vznikajúce pri nákupe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim na internetovej stránke www.onlyx.com.

Kontaktné údaje predávajúceho: e-mailová adresa: info@onlyx.com; tel.: +421 911 831 259; poštová adresa: Dlhá 24/E, 903 01 Senec, Slovensko; bankové spojenie: Tatrabanka a.s., IBAN: SK61 1100 0000 0026 2280 9081.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.Box. č. 29, 820 07 Bratislava 27, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č. +421 2 58 272 172, +421 2 58 272 104.

1.2. Kupujúcim sa v zmysle týchto VOP rozumie spotrebiteľ.

1.3. Spotrebiteľom je v zmysle týchto VOP podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a následné plnenie práv a povinností, kupujúci ako spotrebiteľ v zmysle platných právnych predpisov poskytne tieto osobné údaje: meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.5. Všetky informácie uvedené na webovej stránke predávajúceho (www.onlyx.com), ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúžia len na vzdelávacie účely. Tieto všeobecné informácie sú poskytované bez toho, aby za ne predávajúci dával akékoľvek záruky. Predávajúci nenahrádza lekárske vyšetrenie a diagnostiku a neberie žiadnu zodpovednosť za Váš zdravotný stav.  Nikdy neodkladajte vyhľadanie lekárskej pomoci, neodmietajte lekársku pomoc, alebo neprerušujte liečbu predpísanú Vašim lekárom na základe informácií, ktoré ste našiel /la na webových stránkach predávajúceho, alebo ktoré Vám boli predávajúcim poskytnuté.

1.6. Kupujúci berie na vedomie, že produkty predávané v tomto e-shope majú na každého iný účinok, a to v závislosti od rôznych faktorov (ako napr. vek, zdravotný stav, intolerancie, atď). Kupujúci preto užíva tieto produkty výlučne na vlastnú zodpovednosť. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, alebo ujmy spôsobené nevhodným, alebo nesprávnym užívaním týchto produktov.

Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením resp. akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme vyplnenej a odoslanej objednávky s povinnosťou platby na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "Objednávka").

2.2. Záväzné akceptovanie návrhu vykoná predávajúci najneskôr v lehote do troch pracovných dní po odoslaní objednávky kupujúcim. Záväzné akceptovanie návrhu je vykonané prostredníctvom zaslanej elektronickej pošty, označenej "Objednávka potvrdená", na emailovú adresu kupujúceho, ktorú zadal pri vypĺňaní objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje informácie o: špecifikácii tovaru ako predmetu kúpnej zmluvy, cene tovaru a/alebo iných služieb, dodacej adrese, cene dopravy a platobnej metóde. 

Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný najmä

 • po uzatvorení zmluvy t.j. po záväznom akceptovaní objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby predmetný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • doručiť kupujúcemu (v elektronickej alebo fyzickej podobe) všetky podklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho za objednaný tovar. 

Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný najmä:

 • uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • prevziať objednaný a zaplatený tovar,

4.2. Kupujúci má právo na doručenie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

Dodacie a platobné podmienky

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy,v lehote do troch týždňov prostredníctvom prepravcu. V prípade nepredvídateľných okolností (vyššia moc) sa môže dodacia doba predĺžiť. O tom je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho mailom.

5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.3. Kupujúci je povinný, za prítomnosti prepravcu, skontrolovať tovar a jeho obal, bezprostredne pri jeho dodaní. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@onlyx.com, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

5.4. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.1. VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu.

5.5. Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť spôsobom zvoleným v objednávke z nasledovných možností: platba kartou, platba prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho.

Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena").

6.2. Ak kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote do 10 dní.

6.4. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar objednaný v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy, kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo objednaného tovaru, prechádza na kupujúceho jeho prevzatím na mieste dodania určenom v objednávke kupujúceho.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý je predmetom uzavretej kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho resp. osobou ním poverenou.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto VOP.

8.3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na www.onlyx.com.

8.4.  Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi SR štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.5. Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch a to telefonicky, alebo písomne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar na adresu Dlhá 24/E, 903 01 Senec, Slovensko, spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie. Reklamačný formulár je možné stiahnuť TU. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

8.6. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailovej správy. Predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8.7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, predávajúci je povinný ju bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.8. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie a reklamačný protokol najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a to e-mailovou formou. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.10. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Kupujúci v takomto prípade obdrží doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar.

8.11. Záručné opravy, ak vznikol nárok na uplatnenie záruky, sú bezplatné. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby a vady popísané kupujúcim v reklamačnom formulári.

8.12. Výmena tovaru za iný v prípade, že kupujúcemu nevyhovuje veľkosť, druh, typ a pod., nie je možná.

 Ochrana osobných údajov 

9.1. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov - GDPR podľa týchto pravidiel spracúvania.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy

 1. v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru s výnimkou tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po podaní porušený
 2. kedykoľvek pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. kedykoľvek od uzavretia kúpnej zmluvy do prevzatia tovaru)

10.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy prostredníctvom písomného vyhlásenia (vzorový formulár tu), adresovaného predávajúcemu na e-mailovú adresu info@onlyx.com. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o doručení odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu kupujúceho.

10.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať (neporušený) tovar späť na adresu: Dlhá 24/E, 903 01 Senec, Slovensko.

10.5 Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar, ako aj všetky platby ktoré predávajúci od kupujúceho prijal, vrátane poštovného, prevodom na účet kupujúceho. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako je tovar predávajúcemu doručený. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

10.6 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet kupujúceho.

Alternatívne riešenie sporov

11.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú  napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

11.2. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi kupujúcim a predávajúcim, súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od kupujúceho poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu; tento poplatok nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane DPH. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

11.3. Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako "RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 

Záverečné ustanovenia

12.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.2. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať najmä vo forme e-mailových správ.

12.3. Zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP pre spotrebiteľov sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z. a ďalšími právnymi predpismi, ktorými sa spravuje vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

12.4. Ak kupujúci dá preukázateľný súhlas s týmito VOP a zašle záväznú objednávku, uzavretá kúpna zmluva sa riadi týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

V Pezinku, dňa 04.09.2021

 

13 zásad ako správne užívať bylinky na boreliózu.

Dôležitý e-book ZDARMA - ako sa vyhnúť častým chybám pri liečbe!