Stephen Buhner – Borelióza – zhrnutie knihy (20 minút)

Stephen Buhner – zhrnutie knihy Borelióza

(Healing Lyme, 2nd edition )

20 minút čítania

Úvod

Druhé vydanie knihy Healing Lyme od Stephena Buhnera predstavuje revolučnú formu prírodnej liečby boreliózy a jej koinfekcií. Je venovaná predovšetkým ľudom, ktorým liečba konvenčnými antibiotikami nezaúčinkovala, alebo tým, ktorí si zo zdravotných alebo iných dôvodov takúto liečbu nemôžu dovoliť. 

Túto problematiku študujeme aktívne už vyše 6 rokov a toto je široko-ďaleko najrozsiahlejšia a najodbornejšia kniha ohľadom bylinnej liečby boreliózy.

Výnimočnosť prírodnej liečby spočíva v radikálne odlišnej taktike prístupu. Pri borelióze (a jej typických koinfekciách ako bartonelóza, babesióza, chlamýdie, mykoplazma…) sa jedná o sofistikované mikroorganizmy, ktoré sú navzájom synergické a v neskoršej fáze väčšinou rezistentné voči bežnej antibiotickej liečbe.

Preto hlavnou stratégiou bylinnej liečby nie je v tomto prípade ich agresívne ničenie (eliminácia), ale šetrné vytváranie takého prostredia, ktoré im dlhodobo znemožňuje ich pôsobenie a množenie. Finálnym výsledkom je vymiznutie symptómov a návrat zdravia.  

V tomto zhrnutí sa zameriavame prevažne na knihu Healing Lyme, druhé vydanie (2nd Edition), konkrétne na tú časť knihy, ktorá je venovaná borélii. Podobné princípy však platia aj pre jej koinfekcie ako babesióza, bartonelóza, chlamýdie, mykoplazma, atď... 

Vždy treba brať do úvahy, že symptómy môžu byť spôsobené aj z dôvodu iných príčin, ako iba boréliovou infekciou.

Pre tých, ktorí o tejto problematike počujú prvý krát odporúčame najskôr prečítať úvodný článok - Buhnerov protokol na liečbu boreliózy v skratke, za 4 minúty!

 

S kým máme do činenia?

Borélia je vysoko sofistikovaná a ťažko diagnostikovateľná baktéria „druhej generácie“ s vysokou mierou rezistencie na bežné syntetické antibiotiká (ktoré boli vytvorené pre baktérie prvej generácie).

Existujú tisíce rôznych genómov borélií, ktoré majú rôzne správanie a spôsobujú rôzne symptómy. Každá lokalita vo svete má svoje typické genómy. Každý rok sú objavené nové poddruhy borélií a k nim prislúchajúce symptómy.

Borélia je parazit. Sám si živiny neprodukuje, všetko získava zo svojho hostiteľa. Hlavným zdrojom je preň kolagén, ktorý si získava najmä z ľahko dostupných mäkkých tkanív ako je mozog, oko, srdce, kĺby. Z toho dôvodu sú to zároveň najčastejšie miesta, kde sa manifestujú symptómy. Preto je posilňovanie kolagénových štruktúr veľmi dôležitou súčasťou liečebnej stratégie.

Borélia dokáže meniť svoju formu. Pri styku s nepriaznivým okolím (napr. pri podávaní syntetických antibiotík) sa dokáže zmeniť z normálnej spirochetálnej do „round bodies“, alebo granulovej formy. Vie tak spraviť v priebehu 1 minúty a vydržať takto zacistovaná až 10 mesiacov. Taktiež dokáže vytvárať biofilmy, čo je tiež jej ďalšou stratégiou komunitnej ochrany mikroorganizmu.

Súčasné testy na boreliózu sú nespoľahlivé s častou falošnou negativitou. Jediným spoľahlivým indikátorom pozitivity je erytema migrans. Táto kožná škvrna sa však objavuje iba pri určitých borelických genotypoch, preto sa zjavuje iba u približne 30% pozitívnych prípadoch. Z toho dôvodu by primárnou diagnostikou malo byť najmä individuálne posúdenie symptómov. Testy slúžia následne ako doplnkové indície.

Odhadovaný počet nových prípadov infikovania je celosvetovo asi 1 milión ročne. Ich rozmach je spôsobený najmä globálnym otepľovaním, populačnou explóziou a zvýšeným pohybom ľudí na svete.

Prenos borélie bol dokumentovaný nielen kliešťami, ale aj ďalšími ca. 300 vektormi prenosu ako napríklad komármi, blchami a iným hmyzom.

Okrem borélie sa ako pridružené koinfekcie najčastejšie vyskytujú taktiež mykoplazma (45-70% prípadov), ehrlichia (10-35% prípadov), bartonelóza (25-40% prípadov), babesióza (8-20% prípadov), chlamýdie (10% prípadov). Čiže výskyt koinfekcií je skôr pravidlom, než výnimkou.

Tieto patogény sú navzájom synergické. Pri infekcii viac ako jedným “lyme group” mikroorganizmom je ich dopad na zdravie vyšší. Takto infikovaná osoba nielenže bojuje napríklad s artritídou, alebo neuroboreliózou (obidve spôsobené kolagénovou degradáciou) vyvolanou boreliózou, ale aj s infekciou červených krviniek s potenciálnou anémiou a kyslíkovou nedostupnosťou v krvi vyvolanou bartonelózou, abnormálnym rastom endotelových buniek, atď..

Pri týchto patogénoch sa z dôvodu nízkej efektívnosti už upúšťa od „single treatment approach - monotherapy“ s jedným druhom antibiotík. V porovnaní so “staršími” bakteriálnymi infekciami sú ťažšie liečiteľné a spôsobujú široké spektrum dlhodobých chronických ochorení. Sú nápomocným faktorom k vážnym srdcovým, pľúcnym, reprodukčným, neurologickým a onkologickým ochoreniam.

Najčastejšie symptómy vyvolané boréliou sú neurologického, artritídneho a kožného charakteru. A to konkrétne:

 • bolesť hlavy (headache) - 94%
 • bolesť svalov (myalgia) - 92%
 • zimomriavky (chills) - 88%
 • nevoľnosť (nausea) - 76%
 • bolesti kĺbov (arthralgia) - 73%
 • zvracanie (vomiting) - 71%
 • bolesť brucha (abdominal pain) - 44%
 • zmätok (confusion) - 38%
 • suchý kašeľ (dry cough) - 27%
 • bolesť očí (eye pain) - 26%
 • hnačky (diarrhea) - 25%
 • závraty (dizziness) - 25%
 • citlivosť na svetlo (photophobia) - 25%
 • bolesť krku (neck pain) - 24%
 • vyrážka (rash) - 18%
 • bolesť pri močení (dysuria) - 13%
 • žltačka (jaundice) - 10%
 • zväčšená pečeň (hepatomegaly) - 10%
 • zväčšená slezina (splenomegaly) - 6%

 

Syntetické antibiotiká v liečbe Boreliózy

...hrajú veľmi dôležitú úlohu. Mnohým ľudom takmer zázračne pomohli zvrátiť aj tie najhoršie stavy, ako pripútanosť k lôžku, alebo vozíku. Štúdie ukazujú, že ich efektivita je až 70-95% . Ich nevýhodou je však relatívne vysoký relapsný pomer (návratov infekcie po ukončení ich užívania), ktorý sa vyskytuje až v 35% infikovaných, tak po krátkodobej, ako aj dlhodobej antibiotickej liečbe. Čím dlhšie bola infekcia neliečená, tým menšia je šanca že antibiotická liečba bude účinná. Najvyššia pravdepodobnosť úplného vyliečenia je do jedného mesiaca po infikovaní.

Princíp pôsobenia antibiotík spočíva v bakteriálnej supresii (potlačení), plus niektoré z nich aj znižujú zápal elimináciou cytokínov stimulovaných baktériami.

Štúdie ukázali, že nesprávny typ antibiotík, dávky, alebo dĺžka liečby stimuluje antigénovú zmenu a tvorbu perzistentných foriem borélií. Ukázalo sa, že antibiotická liečba podaná neskôr ako 7 dní po infikovaní má citeľne nižšiu úspešnosť v porovnaní s okamžitou liečbou.   

 

Ako sa správajú mikróby keď sa dostanú do tela – čo spôsobia

Borélie sú mimoriadne sofistikované organizmy. Po infikovaní iniciujú, alebo modulujú cytokínovú kaskádu a TH1 a TH2 dynamiku za účelom modifikácie imunitnej odpovede organizmu vo svoj prospech. Takto napríklad aktivujú v tele zápal, čím stimulujú rozklad tkanív za účelom získania vlastnej výživy a reprodukcie. Borélie modulujú imunitu hostiteľa taktiež aj za účelom zníženia rizika ich eliminácie.

Borélie majú vysokú náklonnosť k deštrukcii kolagénových štruktúr (bohaté na ne sú napr. mozog, srdce, oči, kĺby..), za účelom získania potravy. Toto je základná príčina vzniku symptómov. Preto ochrana a podpora tvorby kolagénových štruktúr patrí k najdôležitejším pilierom úspešnej liečby.

Buhner vo svojej knihe odborne popisuje mnoho ďalších mechanizmov deštrukčného pôsobenia borelií v tele. Zároveň ale popisuje aj stratégiu ako tomu zabrániť.

 

Stratégia, ako to zvrátiť prírodnou liečbou

Buhnerov protokol bol vytvorený pozorovaním dynamiky ochorenia, organizmov, byliniek, naštudovaním stoviek odborných publikácií a študovaním historických herbárov liečby príbuzných ochorení. Protokol bol priebežne v priebehu viac ako desiatich rokov neustále vylepšovaný, a to na základe konzultácií s tisíckami pacientov a špecializovanými doktormi.

Cieľom je pochopiť, čo robí daný mikroorganizmus v tele a následne vytvoriť protokol, ktorý dokáže daný proces zvrátiť. Buhnerov protokol na liečbu boreliózy pozostáva z týchto základných pilierov:

 • ochrana endotelových štruktúr - predovšetkým mozgových, srdcových buniek a spojení
 • cytokínová remodulácia - prerušenie a blokovanie zápalových cytokínov vyvolaných baktériami je jedna z najefektívnejších stratégií liečby, obzvlášť u ľudí, ktorým nepomohli syntetické antibiotiká. Dlhodobým potláčaním cytokínovej kaskády vyvolanej boréliou sa dá dosiahnuť citeľná redukcia symptómov, alebo aj úplná remisia ochorenia.
 • ochrana kolagénových štruktúr - kolagén je primárnym zdrojom živín pre boréliu. Preto jeho ochrana a podpora tvorby je veľmi dôležitá.
 • imunitná modulácia - za účelom úpravy imunitnej odpovede tela. Zdravý imunitný systém dokáže rozpoznať a eliminovať akékoľvek formy borélie. „Podpora“ imunity je jeden z kľúčových pilierov liečby.
 • ochrana a obnova poškodených fyziologických štruktúr - borélia a jej pridružené mikroorganizmy svojim dlhodobým pôsobením poškodzujú dôležité orgány tela. Súčasťou Buhnerovho protokolu je použitie byliniek, ktoré napomáhajú aj k obnove týchto štruktúr.
 • redukcia špecifických symptómov - dôležitým krokom pri začatí liečby je redukovať najdominantnejšie symptómy. Tomuto účelu je v Buhnerovej knihe venovaných niekoľko desiatok strán s presným rozpisom symptómov a odporučení konkrétnej bylinnej liečby. Pre redukciu symptómov Buhner všeobecne odporúča na začiatok doplnok Tryptophan.
 • antimikrobiálna liečba - cielená eliminácia borélie a jej pridružených mikróbov. Do úvahy tu pripadajú rôzne formy v závislosti od osobných preferencií a možností - od bylinných antimikrobiálov (ktoré sú už súčasťou Buhnerovho základného, tzv. core protokolu), až po syntetické antibiotiká.

Keď k tomuto „fyzicky orientovanému“ protokolu pridáte ešte aj starostlivosť o svoje „duševné zdravie“, vytvoríte elegantný a sofistikovaný protokol ako základ pre úspešnú liečbu.

 

Ktoré sú najdôležitejšie bylinky Buhnerovho protokolu?

Každá bylinka v prírode má široké spektrum aktívnych látok a účinkov, ako napr. antibakteriálny, antivírusový, antioxidačný, antiseptický, hemostatický, imunomodulačný, protinádorový, protiplesňový, protizápalový, tonizujúci....

Buhnerov protokol na boreliózu bol zostavený tak, aby každá bylinka v protokole plnila hneď viacero funkcií naraz, a teda svojimi aktívnymi konštituentami (zložkami) pokryla čo najširšiu množinu siedmych vyššie uvedených bodov liečebnej stratégie. Nasledovný popis je zameraný najmä na účinky v súvislosti s Buhnerovým protokolom na boreliózu a jej koinfekcie. 

Z dôvodu zjednodušenia je nižšie uvedené Buhnerove dávkovanie prepočítané pre tinktúry (pri koncentrácii 1:3) do mililitrov a pre RAW bylinky do počtu tabliet. Jedná sa o orientačný prepočet a dávkovanie.

Polygonum cuspidatum (Pohánkovec japonský)

 • ochrana endotelových štruktúr
 • cytokínová remodulácia - protizápalový
 • antibakteriálny
 • antispirochetálny
 • antimykotický
 • imunomodulačný
 • relaxant nervového systému
 • antioxidant
 • kardio protektor

Po viac ako desiatich rokoch nasadenia v Buhnerovej praxi sa táto bylinka ukázala ako najúčinnejšia pri eliminácií škôd spôsobených boréliou, najmä v oblasti nervového systému (neuroprotective and regenerative actions).

V Buhnerovom protokole je táto bylinka použitá najmä v súvislosti s boreliózou a bartonelózou.

Orientačné Buhnerove denné dávkovanie:

 • 3x 3ml tinktúry, alebo 3x 4ks RAW tablety

 

Uncaria tomentosa (Vilkakora / Mačací pazúr)

 • imunomodulačný
 • protizápalový
 • antioxidačný
 • antidepresívum
 • antivirotický
 • protinádorový

V Buhnerovom protokole je táto bylinka použitá najmä v súvislosti s boreliózou.

Orientačné Buhnerove denné dávkovanie:

 • 3x 2ml tinktúry, alebo 3x 3ks RAW tablety

 

Andrographis paniculata (Právenka latnatá)

 • antispirochetálny
 • antibakteriálny
 • antivirotický
 • imunomodulačný
 • kardio-protektor
 • cytokínový blokátor - protizápalový
 • hepatoprotektívny
 • antidiaroikum
 • protinádorový

Pozor na možnú alergickú reakciu, ktorá sa vyskytuje približne u 1% pacientov. Bylinka je vo všeobecnosti veľmi bezpečná, avšak veľmi malej skupine ľudí dokáže spôsobiť nepríjemnú alergickú reakciu. Začni s veľmi malými dávkami a pozoruj sa.  Taktiež je veľmi horký, väčšina ľudí preto preferuje kapsule.

V Buhnerovom protokole je táto bylinka použitá najmä v súvislosti s boreliózou.

Orientačné Buhnerove denné dávkovanie:

 • 3x 2ml tinktúry, alebo 3x 3ks RAW tablety

 

Scutellaria baicalensis (Šišiak bajkalský)

 • cytokínový remodulátor - protizápalový
 • antivirotický
 • antibakteriálny
 • imunomodulačný
 • antimykotický
 • protinádorový
 • antidiaroikum
 • antioxidačný
 • neuroprotektívny
 • hepatoprotektívny
 • antihypertenzívum

V Buhnerovom protokole je táto bylinka použitá najmä v súvislosti s boreliózou, chlamýdiami, mykoplazmou a anaplazmou.

Orientačné Buhnerove denné dávkovanie:

 • 3x 2ml tinktúry, alebo 3x 2ks RAW tablety

 

Salvia miltiorrhiza (Šalvia červenokorenná)

 • cytokínový remodulátor
 • protizápalová
 • imunomodulačná
 • kardio stimulant
 • antibakteriálna
 • antioxidačná
 • normalizátor apoptózy (bunková smrť)

V Buhnerovom protokole je táto bylinka použitá najmä v súvislosti s boreliózou, babesiózou, chlamýdiami a anaplazmou.

Orientačné Buhnerove denné dávkovanie:

 • 3x 2ml tinktúry, alebo 3x 2ks RAW tablety

 

Cordyceps sinensis (Žezlovka čínska)

 • imunomodulačný a adaptogénny
 • protizápalový
 • antioxidačný
 • neuroprotektor, regulátor spánku
 • hepatoprotektívny
 • kardio stimulant
 • antimikrobiálny
 • ochrana mitochondrií, stimulátor ATP (energiu nesúca molekula)
 • protinádorový

V Buhnerovom protokole je táto bylinka použitá najmä v súvislosti s boreliózou, bartonelózou, chlamýdiami, mykoplazmou a anaplazmou.

Orientačné Buhnerove denné dávkovanie:

 • 3x 4ml tinktúry, alebo 3x 4ks RAW tablety

 

Withania somnifera (Ašvaganda)

 • imunomodulačná
 • stres blokátor
 • blokátor kolagenázy (rozkladu kolagénu)
 • sedatívum pri nespavosti
 • antioxidačná
 • protizápalová
 • antibakteriálna
 • protinádorová

V Buhnerovom protokole je táto bylinka použitá najmä v súvislosti s boreliózou, bartonelózou, babesiózou, chlamýdiami a anaplazmou.

Orientačné Buhnerove denné dávkovanie:

 • 2x 2ml tinktúry, alebo 2x 3ks RAW tablety

 

Eleutherococus senticosus (Všehojovec štetinatý)

 • adaptogén
 • imunomodulačný
 • podpora nadobličiek
 • antistresor
 • energetizujúci
 • antidepresívum
 • stimulant duševnej jasnosti

V Buhnerovom protokole je táto bylinka použitá najmä v súvislosti s boreliózou a mykoplazmou.

Orientačné Buhnerove denné dávkovanie:

 • 3x 2ml tinktúry, alebo 3x 2ks RAW tablety

 

Glycyrrhiza (Sladké drievko)

 • široko-spektrálne antivirotické
 • silne synergické
 • imunomodulačné
 • antibakteriálne
 • antistresor
 • neuroprotektívne
 • protizápalové
 • antioxidant
 • kardio protektor
 • svalový relaxant

V Buhnerovom protokole je táto bylinka použitá najmä v súvislosti s boreliózou, chlamýdiami a anaplazmou.

Orientačné Buhnerove denné dávkovanie:

 • 3x 1ml tinktúry, alebo 3x 1ks RAW tablety

 

Cryptolepis sanguinolenta

 • široko-spektrálne antibiotikum
 • antiparazitický
 • antimalariálny
 • protizápalový
 • antiprotozoálny (pôsobiaci proti prvokom)
 • antivirotický

V Buhnerovom protokole je táto bylinka použitá najmä v súvislosti s babesiózou.

Orientačné Buhnerove denné dávkovanie:

 • 3x 2ml tinktúry, alebo 3x 3ks RAW tablety

 

Houttuynia cordata (Houttuynia srdcovitá)

 • antibakteriálna
 • antivirotická
 • antimykotická
 • protizápalová
 • antioxidačná
 • imunomodulačná
 • protinádorová

V Buhnerovom protokole je táto bylinka použitá najmä v súvislosti s bartonelózou, mykoplazmou a anaplazmou.

Orientačné Buhnerove denné dávkovanie:

 • 3x 1ml tinktúry, alebo 3x 2ks RAW tablety

Tip: tu nájdete všetky vyššie uvedené bylinky Buhnerovho CORE protokolu v jednom balíčku. 

Väčšina pacientov s Lymskou Boreliózou má vysokú hladinu histamínu, ktorú bylinky Buhnerovho protokolu naopak znižujú. Taktiež väčšina týchto byliniek má prirodzenú schopnosť jemného a šetrného odbúravania ochranných biofilmov mikróbu. Treba si však uvedomiť, že máme v tele aj množstvo zdravých a potrebných biofilmov (napr. mukozálne bariéry). Preto agresívne odstraňovanie biofilmov pomocou silných chemických prípravkov môže byť kontraproduktívne.

 

Dôležitá synergia (spolupôsobenie)

V porovnaní s jednozložkovými derivátmi (extraktami účinných látok), je synergické pôsobenie viacerých rastlinných komponentov spojené s podstatne vyššou liečebnou efektivitou a bezpečnosťou. Napríklad samotný resveratrol v Polygonum cuspidatum (Pohánkovec japonský) je síce účinný, ale stále nedostatočný pre efektívnu liečbu boreliózy. Dôležité sú aj ďalšie jeho konstituenty (ako napr. emodin, polydatin, trans-resveratrol...) z celej tejto rastlinky. Preto v prípade koncentrovaných bylinných extraktov sú preferované viac-zložkové produkty so stredne vysokým extrakčným pomerom.

 

Ako užívať Buhnerov protokol

Veľmi dôležité je si uvedomiť, že každý borelik sa nachádza z pohľadu zdravia vo svojej vlastnej, jedinečnej a špecifickej situácii. Či už ide o zdravotný stav, príznaky, kombináciu mikróbov, prostredie, okolnosti... Neexistuje preto univerzálne riešenie pre liečbu. Buhnerov protokol preto slúži iba ako podklad pre základné analytické pochopenie problematiky – niečo ako orientačný manuál. V ďalších krokoch je to potom najmä pocit a intuícia, ktorú treba pri liečbe nasledovať a liečbu prispôsobiť.

Protokol môžeš modifikovať podľa svojich potrieb. Buď pozorný a načúvaj čo ti tvoje telo naznačuje. Ak ti niečo pomáha, posilni to. Ak škodí preruš užívanie. Nasleduj svoju intuíciu. Žiadny doktor nemá toľko informácií o tvojej konkrétnej situácii ako ty sám. Ver si.

Protokol vnímaj s variabilitou. Nie je v ňom určené presné poradie, čo sa má udiať ako prvé, čo má byť ako prvé liečené, čo musíš alebo nesmieš spraviť pre to, aby si vyzdravel. Neexistuje ani bylinka, ktorá vždy každému zaúčinkuje.

Uvedené dávkovanie vnímaj s variabilitou a prispôsob si ho podľa svojich potrieb. Ľudom s dobrou imunitou, alebo zvýšenou citlivosťou na rastlinné látky sa odporúčajú nižšie dávky. Vyššie zas pre ľudí so slabou imunitou, alebo dobrou znášanlivosťou. Každopádne, vždy začni s menšími dávkami a pomaly pridávaj. Vždy iba v rámci hraníc tvojej tolerancie.

Bylinky Buhnerovho protokolu môžeš užívať všetky naraz v rámci jednej dávky. V prípade dobrej tolerancie liečbu neprerušuj a pokračuj v nej niekoľko mesiacov až do vymiznutia príznakov. Jednotlivé bylinky môžeš pulzovať (prerušovať ich užívanie), avšak neprerušuj celkovú liečbu. Protokol je možné užívať tak samostatne, ako aj spolu s antibiotikami.

 

Detox

Významnou zložkou liečby boreliózy je taktiež pravidelný detox organizmu. Na tieto účely je vhodný napr. Glutathione, ktorý má viacero vlastností. Je to primárny antioxidant  produkovaný telovými bunkami, neutralizujúci volné radikály a udržiavaci efektívne formy vitamínov E a C. Dá sa považovať za primárny detoxikant. Odstraňuje toxíny z tkanív, obzvlášť z pečene. Najlepšími bylinkami a doplnkami na posilnenie Glutatiónu v tele sú: Silybum marianum (Ostropestrec marianský), N-acetyl-cysteine, vitamín D-3, vitamíny B-6 and B-12 a selén.

 

Čo ešte v knižke Healing Lyme, 2nd edition nájdete?

V knižke Healing Lyme druhá edícia navyše nájdete:

 • podrobný popis mechanizmov ochorenia a detailné bylinné liečebné protokoly na ďalšie pridružené koinfekcie ako chlamýdie, anaplazma, bartonelóza, babesióza a iné.
 • podrobný popis použitých byliniek s ich účinkami, dávkovaním, históriou, výskytom...
 • popis prírodnej liečby a tlmenia najčastejších akútnych symptómov v súvislosti s boreliózou
 • rozpis najvhodnejších syntetických antibiotík na liečbu boreliózy, jej koinfekcií a ich dávkovanie
 • ...a mnoho ďalšieho

Tento článok je len základný sumár knižky Healing Lyme, 2nd edition. Pre viac podrobností, ďalšie analytické pochopenie problematiky, ale aj z vďaky a podpory jej autorovi odporúčam zakúpiť si jeho  následovné knihy:

 • Healing Lyme - Natural Healing of Lyme Borreliosis and the Coinfections Chlamydia and Spotted Fever Rickettsioses, 2nd Edition
 • Healing Lyme Disease Coinfections - Complementary and Holistic Treatments for Bartonella and Mycoplasma
 • Natural Treatments for Lyme Coinfections - Anaplasma, Babesia, and Ehrlichia


Držím palce v úspešnej liečbe.
Tomáš Jambor